Přeskočit na obsah

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. září 2023.

Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky pro objednávku služeb v Hongkongu přes webové rozhraní www.joubusiness.com nebo objednávkového formuláře provozované společností JOUGROUP s.r.o., IČ: 19707673, se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, Česko, jakožto právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 390445.

Poskytovatel:

JOUGROUP s.r.o.
IČ: 19707673
DIČ: CZ19707673 (neplátce DPH)

Tel.: +420 602 591 234
E-mail: info@joubusiness.com
Web: www.joubusiness.com
Kontaktní osoba: Miroslav Pachl

Objednavatel:

Fyzická nebo právnická osoba provádějící objednávku formou objednávkového formuláře, emailu, telefonicky nebo písemně.

Výkon poskytovatele:

Služba provedená poskytovatelem objednavateli na základě smluvního ujednání stran, resp. na základě objednávky zaslané objednavatelem, potvrzené poskytovatelem.

Výsledek:

Založení a správa hongkongské společnosti, případně doplňkových služeb viz specifikace v objednávce zadané objednavatelem.

Podmínky

Objednavatel má právo na řádné poskytnutí dohodnutých služeb. Objednavatel je nám povinen poskytnout nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění služeb hongkongské společnosti (pravdivě a správně vyplnit formuláře, aj. dokumenty jenž jsou součástí předmětem). Objednavatel musí zaplatit naší společnosti plnou cenu v termínu stanoveném ve faktuře. Následně poskytovatel zajistí všechny objednané služby v co nejkratším čase. Objednavatelé, kteří nám dobrovolně poskytnou kopie cestovního pasu a ostatní dokumenty, jenž jsou zapotřebí k založení a správě hongkongské společnosti (případně doplňkových služeb) souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů naší společností. Kopírování textů, vzorových materiálů je bez našeho souhlasu zakázáno.

Reklamační řád

Objednavatel je při uplatňování reklamace povinen uvést důvod reklamace a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově podložit, současně je povinen předložit doklad o poskytnuté službě, fakturu, potvrzení o platbě apod. Je oprávněn reklamovat v případě vady poskytnutých služeb a žádat o odstranění vady, doplnění služeb nebo přiměřenou slevu (veškeré reklamace uplatňuje objednavatel přímo na místě nebo písemně naší společnosti do týdne po poskytnutí reklamované služby).

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek neuvedené se v případě Smluv uzavřených s objednavatelem řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku a rovněž zákonem na ochranu spotřebitele.